Stephan Räkers

Concept Director
stephan.rakers@eurocyclingxp.com
+31 6 10 89 82 71
Jan Geudens

Sales manager
sales@eurocyclingxp.com
+32 499 74 41 39
Danny Vranken

Marketing & Communication
communication@eurocyclingxp.com

Euro Cycling XP

Algemene info
info@eurocyclingxp.com
Deelnamevoorwaarden


De bepalingen, waaronder aan Euro Cycling XP 2018 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnamevoorwaarden, alsmede in het
Algemene voorwaarden deelname evenement' voor deelneming aan, door of in samenwerking met MECC Maastricht georganiseerde beurzen en
tentoonstellingen (hierna te noemen: 'Algemeen Reglement'), welke te raadplegen zijn op www.mecc.nl en www.eurocyclingxp.com


Organisatie


De expositie wordt georganisserd door EURO CYCLING EXPERIENCE BVBA (hierna en in het 'Algemeen Reglement) te noemen: de organisator).
Het correspondentieadres is: Euro Cycling XP BVBA
Tervantstraat 2B - 3583 Beringen, België
Telefoon: +32 (0) 472620566
Website: www.eurocyclingxp.com
BTW nr.: BE 067662147
Bank relatie: KBC BANk BIC KREDBEBB IBAN BE 26734043147629


Plaats en tijdstip


Euro Cycling XP wordt gehouden van vrijdag 19 oktober 2018 tet en met zondag 21 oktober 2018 in MECC Maastricht.
Openingstijden voor bezoekers/deelnemers
Euro Cycling XP zal voor bezoekers zijn geopend op vrijdag 19 oktober van 12:00-19:00, zaterdag 20 oktober van 10:00-18:00 en zondag 21 oktober
van 10:00 tot 17:00 uur. Voor deelnemers is het gebouw op elke beursdag geopend van één uur voor openngstijd tot één uur na sluitingstijd.


Inschrijving


Inschrijving geschiedt uitsluitende individueel, Ter beoordeling van de organisator kunnen gecombineerde aanvragen in behandling worden genomen.
Uitsluitende volledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden door de organisator in behandeling genomen.


Expositieprogramma


Op de expositie kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die naar inzicht van de organisator in overeenstemming zijn met het
uitgangspunt van de expositie. Uitzonderingen worden alleen in overleg met de organisator gemaakt.


Standhuur en betalingsvoorwaarden


Tenzij anders bepaald in de 'Deelnamevoorwaarden' dient de betaling van de standhuur te geschieden in 2 termijnen en wel:
° 35% van de standhuur (en eventuele standbouw), 180 dagen voor aanvang van de opbouw van de expo.
° 100 % van de standhuur (en eventuele standbouw) onder aftrek van de hierboven bedoelde 35%; voor of op de vervaldag van de betreffende nota's


In alle gevallen dient de verschuldige standhuur/standbouw uiterlijk 1 maand voor de eerste opbouwdag van de expositie door de organisatoren te zijn ontvangen.
Indien de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zijn de organisatoren gerechtigd niet tot vaststelling van standruimte over te gaan dan wel een
al verleende vaststelling in te trekken of geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatoren op volledige vergoeding
van deze bedragen. De organisatoren zijn gerechtigd de invordering van de door de Deelnemer verchuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten
ten laste komen van de Deelnemer, vermeerderd met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.


Verkoop eindproducten voor consumptie.


MECC Maatricht/Euro Cycling XP hanteert duidelijke voorwaarden inzake de verkoop van consumeerbare goederen of de beurs. Daarom mogen deze producten
alleen verkocht worden onder de volgende voorwaarden:
° Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde koelingen/vitrines etc.
° Het product moet te allen tijden naar uw bedrijf te herleiden zijn.
Euro Cycling XP en MECC Maastricht zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit de verkoop van ondeugdelijke etenswaren. Alle
gevolgschade zal direct en zonder tussenkomst van Euro Cycling XP op de verkopende partij worden afgewenteld.


Annuleringen


° De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data voor het Evenement te wijzigen
of het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de Deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
° Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering of
wijziging van de inschrijving inwilligen onder meer op voorwaarde, dat de betrokken Deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding
bedraagt tenminste:
- bij annulering tot 365 dagen voor de eerste dag van de opbouw van de expo: 15% van de Deelnemingskosten
- bij annulering van 365 tot 182 dagen voor de eerste dag van de opbouw van de expo: 50% van de Deelnemingskosten.
- bij annulering van 182 tot 62 dagen voor de eerste dag van de opbouw van de expo: 75% van de Deelnemingskosten
- bij annulering van 62 tot 31 dagen voor de eerste dag van de opbouw van de expo: 100% van de Deelnemingskosten
- bij annulering vanaf 31 dagen voor de eerste dag van de opbouw van de expo: 120% van de Deelnemingskosten
Onder Deelnemingskoten wordt verstaan de kosten die de deelnemer aan de organisatoren dient te vergoeden voor de standhuur en, indien van toepassing, de standbouw,
te vermeerderen met de BTW.


Opbouw, Inrichten, Afbouw


Informatie omtrent op- en afbouwtijden treft u aan in het deelnemershandboek.


BTW Richtlijn


Het Nederlands Ministerie van Financiën heeft bepaald dat deelnemers buiten Nederland vanaf 01-01-2011 bij het kenbaar maken van hun BTW-identificatienummer aan
Mecc Maastricht, hun BTW verlegd kunnen krijgen. Bij het niet, of niet correct ingevuld BTW nummer zal automatisch BTW berekend worden.. Wanneer BTW achteraf verlegd
dient te worden, worden er 25,00 € administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie zie www.mecc.nl.
MECC Maastricht, Postbus 1630, 6201 BP Maastricht NL - tel. 031 (0) 43 383 83 83, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Zuid Limburg 582 90 893.
Inzendingen onder voorbehoud worden niet geaccepteerd.

© 2018 Euro Cycling XP | MECC Maastricht